Pj Čistoća

Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o. kroz rad PJ Čistoća vrši djelatnost javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Novog Vinodolskog, te upravlja pretovarnom stanicom u sklopu odlagališta neopasnog otpada "Duplja".

Sa područja Grada Novog Vinodolskog miješani komunalni otpad se sakuplja od krajnjih korisnika iz posuda u njihovom vlasništvu, polupodzemnih spremnika sa sustavom identifikacije korisnika ili putem posebno označenih sivih vreća, a naplata se vrši po volumenu sukladno zakonskim odredbama. Otpad se odvojeno prikuplja po sistemu "od vrata do vrata", te je za krajnje korisnike besplatan budući da se posebno označene narančaste, prozirne i zelene vreće mogu podignuti bez naknade, a sam odvoz se ne naplaćuje. Odvoz glomaznog otpada se vrši besplatno po pozivu korisnika do količine od 4 m3 godišnje, a u tijeku je i provođenje pilot projekta odvojenog prikupljanja biorazgradivog kuhinjskog otpada, te su u tu svrhu velikom broju korisnika besplatno dodijeljeni setovi za kućno kompostiranje.
Na području Grada Novog Vinodolskog postavljeni su i kontejneri za prikupljanje otpada od tekstila.

Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o. kroz rad PJ Čistoća upravlja i pretovarnom stanicom u sklopu odlagališta neopasnog otpada "Duplja", putem koje se na obradu predaje miješani komunalni otpad sa područja Grada Novog Vinodolskog, Grada Crikvenice i Vinodolske općine, a na godišnjoj razini riječ je o približno 10 000 tona miješanog komunalnog otpada.

U sklopu odlagališta nalazi se i sortirnica na kojoj djelatnici vrše detaljno sortiranje pristiglih vreća sa korisnim otpadom koji se od fizičkih i pravnih osoba sakuplja po sistemu "od vrata do vrata". Na godišnjoj raznini riječ je o više od 400 tona odvojeno prikupljenog otpada sa područja Grada Novog Vinodolskog.