Zajedničke službe

Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o. registrirano je sukladno Zakonu o trgovačkim društvima za djelatnosti: preuzimanje i zbrinjavanje komunalnog/kućnog otpada, održavanje javnih površina, čišćenje pomorskog dobra, čišćenje javnih površina, održavanje groblja, obavljanje pogrebnih usluga, vođenje zelene tržnice te održavanje i naplata javnih parkirališta.

Društvo ima Skupštinu, Nadzorni odbor i Upravu. Upravu društva čini direktor koji vodi poslove Društva, organizira i upravlja procesom rada Društva na vlastitu odgovornost te zastupa društvo samostalno i pojedinačno.

Poslovna jedinica Zajedničke službe organizirana je kao koordinatorska jedinica izvršnih poslovnih jedinica: PJ Čistoća; PJ Groblja i pogrebe usluge; PJ Parkovi i javne površine;i PJ Parking. Osnovna zadaća zajedničke službe jest osigurati zakonito, pravilno i na zakonu osnovano obavljanje djelatnosti društava povjerene joj zakonom i kako unutar  samih poslovnih jedinica službi, tako i unutar  njihovog vanjskog djelokruga .

Poslovna jedinica zajedničke službe izvršava sljedeće poslove:

 • nadzora urednog dnevnog, tjednog i mjesečnog poslovanja službi koje neposredno sudjeluju u procesu pružanja usluga,
 • vođenja stručnih i administrativnih poslova kao i provođenja zakonskih mjera u procesu  pružanja usluga,
 • poslove izvršenja i nadzora nad mjesečnim, kvartalnim i godišnjim planovima,
 • upravljanje ljudskim potencijalom i imovinom Društva
 • brine o urednoj evidenciji korisnika kao i o naplati potraživanja za pružene usluge
 • vodi brigu o pravilnom i ekonomičnom korištenju, održavanju i nabavi opreme  i imovine društva,
 • provodi mjere zaštite na radu i zaštite od požara unutar  svih poslovnih jedinica,
 • provodi zakone i interne akte društva u svakodnevnom poslovanju
 • brine o poštivanju zahtjeva korisnika usluge u skladu sa zakonskim propisima
 • implementira, provodi i nadzire sustav upravljanja kvalitetom u skladu s zahtjevima norme ISO 9001:2008

Radi organizacije radnog procesa, definiranja prava i obaveza poslodavca i zaposlenika, te financijskog poslovanja Društva doneseni su interni Pravilnici i to:

 • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji od 26.3.2002.g., Izmjene i dopune pravilnika 10.02.2011.g.
 • Pravilnik o radu od 26.03.2002.g.
 • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji
 • Pravilnik o plaćama i drugim primanjima
 • Organizaciono-funkcionalne sheme funkcija i radnih mjesta GKTD Ivanja d.o.o., 26.03. 2002.g., 31.05.2010.g., 10.02.2011.g., 29.06.2011.g. i 27.06.2013.g.
 • Registar radnih mjesta, izmjene i dopune registra radnih mjesta, 27.11. 2006.g., 23.04.2009.g., 16.11.2009., 31.05.2010., 10.02.2011.g. 29.06.2011.g. i 27.06.2013.g.
 • Pravilnik o zaštiti na radu 26.03.2002.,
 • Pravilnik o zaštiti od požara 26.03.2002.g.
 • Pravilnik o radu odlagališta otpada Duplja u Novom Vinodolskom, 26.06.2014.g.
 • Tržni red na tržnici na malo u Gradu Novom Vinodolskom, od 14.03.2012.g.
 • Pravilnik o fiskalizaciji, od dana 28.12.2012.g. sa izmjena i dopunama od 01.07.2013.g.
 • Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti od 15.01.2014.g.
 • Etički kodeks zaposlenika, od 03.06.2013.g.